Slyšet jinak pro učitele ZŠ v Olomouckém, Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském a Pardubickém kraji

Vážení a milí učitelé, jsme rádi, že vám můžeme v rámci projektu ESF „Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj“ (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/ 15_007/0000183) nabídnout řadu kurzů Slyšet jinak jako součást DVPP! Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit pedagogický personál základních škol, které vzdělávají žáky ohrožené sociálním vyloučením a žáky romské. Projekt byl zahájen 1.10.2016 a ukončen bude po třech letech, tedy 30.9.2019. Nabízené kurzy budou: Slyšet jinak – bezbariérová hudební výchova (v rozsahu 6 hodin) a Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů (v rozsahu 4 hodiny) Oba kurzy budou akreditovány MŠMT a budou připraveny zvlášť pro pedagogy 1. stupně ZŠ a zvlášť pro učitele na 2. stupni ZŠ (zapojit se mohou nejen učitelé hudební výchovy). Z důvodu nutného materiálního zabezpečení se budou tyto kurzy konat přednostně na půdě Katedry hudební výchovy PdF UP v Olomouci a budou zdarma. Navíc účastníkům kurzů hradíme cestovné! Pouze pro učitele působící v Olomouckém, Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském a Pardubickém kraji! Gabriela Všetičková gabriela.vsetickova@gmail.com www.inkluzeok.upol.cz

Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj - termíny kurzů zveřejněny!

Vážení a milí učitelé, byly zveřejněny první konkrétní termíny našich kurzů Slyšet jinak v rámci projektu IVOK. Přihlašovat se můžete na stránkách projektu http://inkluzeok.upol.cz v sekci Nabídka kurzů DVPP.

Program Slyšet jinak vznikl ze snah o proměnu hudební výchovy v obor, v němž kreativita má stejně významnou roli jako reprodukce, vytváření hudby jako její provozování, význam tvořivosti přesahuje hranice hudebního pragmatismu a hudba a hudebnost nejsou chápány pouze jako procvičování a zachování evropského hudebního multikódu, nýbrž každý v ní má šanci rozvíjet své vlohy a dovednosti bez ohledu na dosavadní hudební a sociokulturní zkušenosti.

Hudební výchova bez bariér je tak jedním z klíčových východisek programu Slyšet jinak. Každý zvuk a každý projev je v ní chápán jako hudební, každý předmět jako hudební nástroj, spontánní interakce mezi zvuky jako improvizace a časové grafické fixování zvuků a jejich následné reprodukování jako hudební kompozice.

Program Slyšet jinak při svém vzniku v roce 2001 navázal na koncepce britsko-německého projektu Response a rakouského Klangnetze. Inspiroval se jejich metodologií, důrazem na tvořivost i na využití mimohudebních prvků a na týmovou práci ve výuce. Východiskem programu Slyšet jinak je hra, která volně vychází z improvizace se zvukem, z pokynových skladeb a kompozic žáků. Kompoziční principy se stávají prostředkem, nikoli cílem, neboť primární důraz je kladen na zážitek z tvorby a práce se zvukem.